WTI $71.11
+0.21
Brent $76.89
+0.20
MAHA-A SEK9.22
-0.10

Våra Reserver

Klassificering av reserver och resurser

Reserver och resurser klassificeras enligt den Kanadensiska ”National Instruments” (NI) 51-101-standarden och klassificeringen nedan kan därför skilja sig mot vad som gäller i andra jurisdiktioner.

Uppskattningarna av Mahas råoljereserver är baserade på de kanadensiska definitionerna och riktlinjer för reserver upprättade av ”Standing Committee on Reserves Definitions of the CIM (Petroleum Society)” de som anges i COGE-handboken. En sammanfattning av dessa definitioner och riktlinjer presenteras nedan.

Utvecklings- och produktionsstatus

Varje reserv kategori (bevisade, sannolika och möjliga) kan delas upp i ”utvecklade” och ”outvecklade” kategorier:

Utvecklade reserver är sådana reserver som förväntas utvinnas från befintliga brunnar och anläggningar, eller, för det fall anläggningar inte har byggts, skulle innebära en låg kostnad (till exempel vid en jämförelse med kostnaden för att borra en brunn) för att börja producera från reserverna. Kategorin utvecklade reserver kan delas upp i ”producerande” och ”icke-producerande”.

Utvecklade producerande reserver är sådana reserver som förväntas utvinnas från öppnade produktionsintervaller vid tiden för uppskattningen. Dessa reserver kan vara i produktion eller, för de fall de är nedstängda, måste vid tidigare tillfälle ha varit i produktion och tidpunkten för att återuppta produktionen måste vara känd med rimlig säkerhet.

Utvecklade icke-producerande reserver är sådana reserver som antingen aldrig har varit i produktion, eller tidigare varit i produktion men är nedstängda och tiden för att återuppta produktionen är okänd.

Outvecklade reserver är sådana reserver som väntas utvinnas från en fyndighet där en betydande utgift (till exempel vid en jämförelse med kostnaden för att borra en brunn) krävs för att göra reserverna redo för produktion. De måste uppfylla alla krav för den reservkategori (bevisade, sannolika, möjliga) som de tilldelas.

I ett område med flera brunnar kan det vara lämpligt att allokera reserverna i kategorierna utvecklade och outvecklade, eller att dela upp de utvecklade reserverna i ett område i utvecklade producerande och utvecklade icke-producerande reserver. Denna allokering ska baseras på uppskattarens bedömning gällande de reserver som kommer utvinnas från specifika brunnar, faciliteter och öppnade produktionsintervaller i området, och deras respektive utvecklings- och produktionsstatus.

Maha Energy AB Reserver (miljoner fat)

 
*Inkluderar Mafraq-reserver, som vid 1 augusti 2020
Betingade resurser
Resurser
Mafraq** miljoner bbls
1C
23,59
2C
33,41
3C
60,32
**Som vid 31 December 2021

Kategoriseringar av reserver

Reserver är den uppskattade återstående mängden olja och naturgas och relaterade ämnen som förväntas utvinnas från kända ansamlingar, vid en given tidpunkt, baserat på: analys av borr-data, geologi, geofysisk och ingenjörs-information; användandet av etablerad teknologi; och specifika ekonomiska förhållanden som allmänt anses rimliga, och ska offentliggöras.

Reserverna klassificeras baserat på uppskattningarnas säkerhet.

Bevisade reserver är de reserver som med stor sannolikhet kan bedömas vara utvinningsbara. Det är sannolikt att reserver som utvinns kommer överstiga de estimerade bevisade reserverna.

Sannolika reserver är de ytterligare reserver som har lägre sannolikhet att vara utvinningsbara. Det är lika sannolikt att de reserver som utvinns kommer vara lika med eller högre än summan av beräknade bevisade och sannolika reserver tillsammans.

Möjliga reserver är de ytterligare reserver som har lägre sannolikhet att vara utvinningsbara än sannolika reserver. Det är osannolikt att de reservvolymerna som utvinns kommer vara lika med eller högre än summan av de beräknade bevisade, sannolika och möjliga reserverna tillsammans.

Andra kriterier som behöver uppfyllas vid klassificering av reserver anges i COGE-Handboken.

Sannolikhetsnivåer för rapporterade reserver

De kvalitativa sannolikhetsnivåerna som anges i definitionerna ovan är tillämpliga på enskilda reserver (vilket refererar till den lägsta nivån där reservkalkyler genomförs) och för rapporterade reserver (vilket refererar till den högsta nivån av summan av enskilda reservestimat för vilka reservuppskattningar presenteras). Rapporterade reserver ska möta följande sannolikhetsnivåer under vissa ekonomiska förhållanden:

Minst 90 procents sannolikhet att de utvunna kvantiteterna kommer vara lika med eller överstiga de estimerade bevisade reserverna;

Minst 50 procents sannolikhet att de utvunna kvantiteterna kommer vara lika med eller överstiga summan av de estimerade bevisade och sannolika reserverna tillsammans; och minst 10 procents sannolikhet att de utvunna kvantiteterna kommer vara lika med eller överstiga summan av de estimerade bevisade, sannolika och möjliga reserverna tillsammans.

Ytterligare klargöranden avseende sannolikhetsnivåerna för reservestimering och effekterna av sammanslagningar följer av COGE-Handboken.

Image

Betingade resurser

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av kolväten som, från och med en viss dag, kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom användning av etablerad teknik eller teknik som är under utveckling (TUD), men som för närvarande inte anses kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.

Betingade resurser kategoriseras baserade på nivån av uppskattningarnas tillförlitlighet och kan i sin tur delas in i underkategorier baserade på projektmognad och/eller ekonomisk status.

Betingelserna kan innefatta ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska faktorer, regleringsfrågor, brist på marknad eller förlängd utbyggnadstidsplan. Det finns en osäkerhet avseende betingade resursers utvecklingsmöjligheter.

Underklasserna för projektmognad är: redo för utveckling, senarelagd utveckling, oklar utveckling och ej genomförbar utveckling.

Redovisningar av betingade resurser måste specificera mognadsnivån och inkluderar normalt de sammanlagda uppskattningarna av bevisade (1C), sannolika (2C) och möjliga (3C) resurser, eller kategorierna C1, C2 och C3 stegvis om de redovisas separat.

Det finns ingen säkerhet att någon andel av betingade resurser kommer att kunna utvinnas kommersiellt.