WTI $69.57
+0.11
Brent $73.65
+0.11
MAHA-A SEK8.60
-0.07

Vision och strategi

Förbättrad Utvinnings Teknologi (EOR)

Maha har samlat ett team av oljebranschexperter för att bygga en solid bas av produktionstillgångar och med målet att växa genom Petroleum ingenjörskunskaper och fältnära prospekteringsteknologier. Fokus ligger på att tillämpa den senaste EOR-teknologin för utvinning av befintliga, mogna oljefält. 

Utveckling och produktion av råolja från reservoarer kan omfatta upp till tre distinkta utvinningsfaser – primär, sekundär och tertiär utvinning. Primär utvinning är också känd som ”naturlig” utvinning, medan sekundär och tertiär utvinningsteknik är känd som ”förbättrad” oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery). Sekundär och tertiär utvinning implementeras när primära, konventionella metoder inte längre kan utvinna den kvarvarande oljan i reservoaren. Enligt vissa uppskattningar skulle EOR-teknologi kunna öka ett oljefälts ultimata utvinningsfaktor till 30-60% eller mer av den ursprungliga oljan i resrvoaren. International Energy Agency (IEA) uppskattar att systematisk tillämpning av all tillgänglig EOR-teknologi över hela världen skulle teoretiskt kunna bidra med cirka 300 miljarder fat utvinningsbar olja. IEA uppskattar vidare att cirka 375 EOR-projekt pågår globalt och producerar drygt 2 miljoner fat olja om dagen. I Oman är EOR fortfarande ett strategiskt alternativ för ökad oljeåtervinning och långsiktiga produktionskrav.

University of Wyomings Enhanced Oil Recovery Institute (EORI):

“Vid framtagandet av den mest kompletta EOR-specifika informationen som finns för Wyoming, har EORI uppskattat att ytterligare utvinning av olja från delstatens mogna oljefält med hjälp av avancerad EOR-teknik skulle kunna producera mer än 1 miljard fat ytterligare under de kommande 20 åren. År 2009 producerades cirka 51,3 miljoner fat olja i Wyoming, varav omkring 12 procent, eller 6 miljoner fat, kom från EOR-projekt.”

Det finns många tekniker som en petroleumingenjör kan tillämpa på en mogen och producerad reservoar: gasinjicering, injicering av blandbara lösningsmedel, tensider, polymerer, mikroorganismer och koldioxid, samt termiska (värme) metoder (ång- och eldinjicering) är några av huvudexemplen. Den kanske mest effektiva EOR-tekniken för tungoljereservoarer är värmeinjicering i form av ånga.

“Termiska utvinningsmetoder är baserade på tillförsel av värme till oljan, främst för att minska viskositeten. På detta sätt blir mobilitetsförhållandet mellan oljan och utträngningsvätskorna mer gynnsamt. De vanligaste termiska metoderna är ’steam flooding’ (ånginjicering i en närliggande injektionsbrunn) och ’steam cycling’ (cyklisk ånginjicering i produktionsbrunnen). Dessa tekniker har genomgått en enorm utveckling under de senaste decennierna och har vuxit till att bli den största bidragsgivaren till oljeproduktion genom EOR. Dessa metoder är effektiva för olja med en viskositet mellan 100 och 100 000 centipois.”” 
- P.Zitha, R. Felder, D. Zornes, K. Brown och K. Mohanty "Increasing Hydrocarbon Recovery Factors"

Affärsidé och strategi

50:40:10-strategin

Vår affärsidé innebär att förvärva befintliga olje- och gastillgångar och öka deras värde genom att tillämpa moderna utvinningsmetoder för kolväten. Maha är därför mer av ett produktions- och prospekteringsbolag baserat på ingenjörsvetenskap än ett traditionellt prospekterings- och produktionsbolag.

Maha förlitar sig i hög grad på Petroleum ingenjörs-principer.

Mahas strategi är att utnyttja 50:40:10-principen för att skapa en tillgångsportfölj med god balans mellan produktion, utvärdering och fältnära prospektering.

Image

Vad Maha betyder

Namnet ’Maha’ kommer från arabiskan och betyder Oryx. Oryx är ett släkte som består av fyra arter av stora antiloper. Tre av dem kommer från torra regioner i Afrika och den fjärde från den Arabiska halvön. Pälsen är blek med mörka tecken i ansiktet och på benen. De långa hornen är nästan helt raka.

Den arabiska oryxen räddades från utrotning genom ett uppfödningsprogram i fångenskap och återintroducering i det vilda.

En annan betydelse av Maha finns i Indien: Mycket stor.