WTI $69.57
+0.11
Brent $77.18
+3.64
MAHA-A SEK8.60
-0.07

Maha Historik

Maha – Historik

Maha är ett svenskt, internationellt oljebolag verksam inom prospektering och utvinning av underpresterande olje- och gastillgångar med hjälp av modern teknologi för oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery (EOR)). Maha har samlat ett team av oljebranschexperter för att bygga en solid grund av produktionstillgångar, med målet att växa genom tillämpad petroleum-ingenjörsteknik och fältnära prospektering.

Fokus ligger på att tillämpa moderna EOR-teknologier för utvinning av olja i befintliga och mogna oljefält.

2021

2021

Banco BTG Pactual och Bolaget ingår ett omfinansieringsavtal om USD 70 miljoner som ersätter obligationslånet från 2017 och lägger grunden till Bolagets expansionsmål.

Bolaget publicerar sin första hållbarhetsrapport.

Verksamheten i Brasilien

Borrning av den kombinerade utvecklings- och injektionsbrunnen Tie-3 slutförs efter omfattande förseningar. Brunnen genomborrar en ny och tidigare oupptäckt oljebärande zon i Itaparica-formationen.

Den nyligen upptäckta Itaparica-reservoaren testade och visade att flöda lätt 42° API-olja till ytan under en kort period på en ostabil nivå om cirka 139 BOPD.

Testning av Tie-3 brunnen påvisade totalt 472 BOEPD (fatoljeekvivalenter per dag).

TTG-3 produktionstestas för att utvärdera problemen med vattenintrång.

2021

2020

2020

Covid-19-pandemin sveper över världen – WTI-oljepriset når sin lägsta nivå någonsin. Bolaget beslutar att ändra investeringsplanerna för 2020 och senarelägger vissa kapitalinvesteringar.

Maha Energy AB noteras i small cap-segmentet på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första handelsdag är 17 december 2020. Klicka här för mer information.

Maha antar GRI- och SASB-standarderna som riktlinjer för Bolagets ESG-rapportering.

Verksamheten i Brasilien

Två kompressorer på 1 370 hästkrafter vardera installeras och tas i drift på Tiefältet för att optimera gasproduktionen på fältet. Med hjälp av kompressorerna avskiljs produktionen av olja från hanteringen av associerad gas, vilket gör att oljan kan produceras helt oberoende av den associerade naturgasen.

Utvecklingsbrunnen Tie-2 borras på Tiefältet. Brunnen flödar vid test 2 005 BOEPD från två zoner.

Fyra Gas to Wire-generatorer installeras vid Tartaruga och kommersiell elproduktion inleds.

TTG-3 borras på Tartarugafältet för att utvärdera den norra delen av fältet. Totalt testas fyra zoner. De djupare zonerna är täta och genererar inte kommersiella oljeflöden. Den grundaste zonen får vatteninträngning av okänt ursprung. Fokus flyttas till att utveckla den bevisade producerande södra delen av blocket och vidare utvärdera resultaten från TTG-3-borrningen.

Borrning av Tie-3 inleds.

Verksamheten i USA

Maha genomför ett kontracykliskt förvärv av ett mindre fält i Illinois/Indiana från Dome AB Inc. för nära halva det bokförda värdet på de bevisade, producerande reserverna. Maha övertar operatörskapet och slutför en tidigare påbörjad brunn samt borrar en ny produktionsbrunn. Produktionen från fältet fördubblas på mindre än nio månader.

Produktionen från LAK Ranch avbryts och fältet stängs ned temporärt på grund av låga oljepriser.

Verksamheten i Oman

Efter omfattande förhandlingar tilldelas Maha licensen för Block 70 i Oman. Blocket innehar det mycket grunda, outvecklade tungoljefältet ”Mafraq”.

2019

2019

Bolagets genomsnittliga produktion under året överstiger 3 000 BOEPD.

Verksamheten i Brasilien

En horisontell sidoborrning av 107D produktionsbrunn slutförs med mycket goda till utmärkta olje- och gasindikationer genom hela den 500 meter långa horisontella sektionen. 

Avtal sluts med Gas-to-Wire (GTW) för att hantera och konvertera gas till elektricitet på Tartarugafältet.

Bolaget ingår i avtal om försäljning av ytterligare 750 BOPD vid Tiefältet, vilket ger en total försäljningskapacitet om 4 850 BOPD.

På Tiefältet börjar Gas-to-Wire(GTW) ta emot gas, och Bolaget inleder elproduktion till det brasilianska elnätet.

Ökad leverans av komprimerad naturgas till CDGN från Tiefältet.

Attic-källan (Tie-1) borras, slutförs och sätts i produktion på Tiefältet. Tie-1 testar 2 932 BOEPD genom en 38/64 tums ventil – ett produktionsrekord för onshorebrunnar i Brasilien. Flödet var begränsat av rördimensionerna, vilket antyder att högre flöden var möjliga.

Maha fortsätter att använda en oberoende firma till att genomföra miljöövervakning. Maha tar periodiska vatten, jord-, buller-, och erosionprover för analysering. 

Verksamheten i Oman

Maha Energy AB inbjuds att lämna anbud på den eftertraktade koncessionen Block 70, belägen onshore i Oman. Bolaget lämnar ett anbud och inleder förhandlingar med den omanska staten.

 

2019

2018

2018

Verksamheten i Brasilien

En tidigare nedstängd brunn på Tiefältet utrustas med en specialanpassad hydraulisk jetpump och sätts i produktion, vilket nästan dubblar produktionen från fältet.

Försäljningsavtal ingås om att öka leveransvolymerna från Tiefältet till 4 100 BOPD via tankbil. Samtidigt sluts avtal om ökade gasleveranser avseende den associerade naturgasen.

På Tartarugafältet återinträds en produktionsbrunn och sidoborras horisontellt för att öka produktionen. Under borrningsarbetet minskas av säkerhetshänsyn produktionen från Tartaruga, vilket leder till lägre produktion än planerat under året.

Verksamheten i USA

Oljepriset fortsätter att återhämtas och Maha Energy (USA) borrar ytterligare två horisontella produktionsbrunnar och fyra nya brunnar för hetvatteninjektion på oljefältet LAK Ranch.

Maha börjar stödja en gymnasieelev om året i Newcastle, Wyoming, USA, med ett stipendium. Klicka här för mer information.

2017

2017

Oljepriset börjar återhämtas.

Maha Energy AB förvärvar samtliga utestående aktier och koncerninterna lån i Gran Tierra Finance (Luxembourg) S.A.R.L och Gran Tierra Brazco (Luxembourg) S.A.R.L, varigenom Bolaget blir ägare (100% licensandel) till Tiefältet med en produktion om 1 000 BOPD och ytterligare sex koncenssionsavtal belägna onshore i Brasilien. Förvärvet föregicks av en riktad nyemission, en företrädesemission och ett obligationslån med ställda säkerheter. Obligationerna noteras i Sverige.

Verksamheten i Brasilien

Bolaget beställer genast specialanpassade hydrauliska jetpumpar till Tiefältet.

Ett omfattande vatteninjiceringsprogram inleds på Tiefältet för att motverka sjunkande reservoartryck.

Planläggning påbörjas för utbyggnad av produktionsanläggningarna på Tiefältet från 2 000 BOPD till 5 000 BOPD.

Nya kunder knyts till Tie för att öka försäljningen av fältets olje- och gasproduktion. All produktion från Tiefältet levereras med tankbil.

Maha Energy AB slutför förvärvet av tre mindre bolag och tar över operatörskapet för oljeproduktionslicensen Tartaruga, onshore Brasilien. Bolaget installerar en hydraulisk jetpump så produktionen från en tidigare nedstängd brunn kan återupptas. Därigenom fördubblas genast fältets produktion.

Bolaget inleder sitt stöd för havssköldpaddsprojektet Tamar nära Tartarugafältet. Klicka här för mer information.

Verksamheten i USA

Den oberoende reservoaringenjörsfirman RPS Knowledge Reservoir konstaterar att hetvatteninjektion kan ge en lika bra effekt på produktionen som den tidigare planerade ånginjektionslösningen på LAK Ranch. Produktionsplanerna för fältet anpassas för hetvatteninjektion.

2017

2016

2016

Oljepriset vänder uppåt efter att ha nått 26 USD per fat i februari 2016.

Maha Energy AB formas och aktien börjar handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Första handelsdag är 29 juli 2016.

FNCA utses till Bolagets certified adviser.

Maha Energy AB inleder förvärv av 75% licensandelar i koncessionen SES-107D, onshore Brazil.

Bolaget förvärvar UP Petroleo Brasil Ltda. och Petro Vista Energy Petroleo do Brasil Ltda., tillsammans med en licensandel och operatörskapet för Tartarugafältet, vilket ger Maha 75% licensandel i Tartaruga.

2015

2015

Maha Energy (USA) Inc. fortsätter utvärderings- och utbyggnadsarbetet på LAK Ranchfältet.

Chapman Petroleum Engineering Ltd. förbereder en reservrapport enligt NI 51-101 (daterad 30 november 2015, med effektivt datum 1 december 2015). Enligt rapporten uppskattas de bevisade och sannolika reserverna (2P) vid LAK Ranchfältet uppgå till 12,8 miljoner fat. 

2015

2014

2014

Maha • Maha Energy (USA) Inc. slutför borrprogram och uppfyller alla avtalsförpliktelser för LAK Ranchfältet, varefter 99% licensandel erhålls.

Maha Energy Inc. (Canada) förvärvar en minoritetsandel i producerande källor i Kanada.

Oljepriset kollapsar i slutet av 2014.

2013

2013

Maha Energy Inc. grundas i Alberta, Kanada.

Maha Energy (USA) Inc. grundas i Wyoming, USA.

Oljefältet, LAK Ranch förvärvas och tre borrningar genomförs omedelbart för att öka produktionen.

Dokument för bolagsstyrning upprättas.

Deloitte utses till Bolagets revisor.

Maha inför säkerhetsprogrammet DuPont STOP. Klicka här för mer information.

2013