WTI $69.56
+0.10
Brent $77.18
+3.64
MAHA-A SEK8.60
-0.07

Miljöhänsyn

Miljöförvaltning

Maha anser att utveckling av olje- och gasfyndigheter kan och måste ske på ett sätt som är säkert för våra anställda, leverantörer, intressenter, grannar och miljön. Vi bedriver vår verksamhet med hänsyn tagen till miljön och i överensstämmelse med tillämpliga miljölagar och förordningar.

Maha är ett miljömedvetet bolag och har åtagit sig att minimera verksamhetens påverkan på den omgivande miljön.

Genom noggrann planering och god kommunikation med grannar, myndigheter och inom Maha-teamet kan vi fortsatt bedriva vårt arbete på ett miljövänligt sätt.

Att Vara Proaktiv Snarare än Reaktiv

Som en del av Mahas affärskultur ingår filosofin att vara proaktiv snarare än reaktiv i vår hantering av miljön. Genom att i förebyggande syfte identifiera, föregripa, planera och förhindra kostsamma och omfattande sena justeringar i utbyggnadsplaner och den operativa verksamheten, kan vi minimera, med målet att eliminera, eventuella miljömässiga och sociala effekter innan de uppstår. Genom proaktiv miljöförvaltning kan också potentiella bestående negativa effekter undvikas. Vi får på så sätt möjlighet att fatta beslut utifrån vår strategi och planering istället för att tvingas reagera på oplanerade, uppkomna situationer. Maha kan därigenom planera för att effektivt utnyttja Bolagets resurser och minimera potentiella miljömässiga och sociala effekter. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan genom tidig identifiering, förebyggande åtgärder och övervakning av vår miljöpåverkan. Vi vill främja en stark miljökultur som effektivt minimerar potentiella effekter och risker vid incidenter genom att:

  • Upptäcka potentiella miljöfaror tidigt
  • Minimera nuvarande och potentiella risker genom förebyggande åtgärder och korrigeringar
  • Förhindra onödigt avfall och se till att avfall hanteras på rätt sätt
  • Hantera vattenförbrukning och avloppsvatten på ett lagenligt sätt och med hänsyn till andra intressenters behov och krav

Mahas policy är att på ett säkert sätt utvinna, hantera och transportera kolväten och samtidigt minimera påverkan på miljön.

Image
Image
Image
ImageFörebyggande miljöskydd

Vi har en ambition att prospektera efter och utvinna olje- och gastillgångar med minimal miljöpåverkan. Vi arbetar med att förbättra miljöfokus i verksamheten och med förebyggande arbete för att minimera miljöpåverkan, inte minst risken för spill och miljöskador.

 

 

Fallstudie

Under senvåren 2021 fokuserade Maha arbetet på att minska antalet spill vid anläggningarna genom tre initiativ: 1) utbildning och samtal, 2) förbättrade systemstrukturer och 3) rutinmässiga integritetskontroller i anläggningarna.

1) Utbildning och samtal

En väl förberedd strategi för att förebygga spill är ett mångsidigt verktyg som kan användas för ett flertal ändamål, men måste vara en integrerad del av bolagskulturen för att vara framgångsrik. Genom att etablera en kultur där de anställda aktivt arbetar för att förebygga spill, ökar medvetenheten om spillförebyggande åtgärder i verksamheten. Under senvåren 2021 arbetade vi med att utbilda anställda, entreprenörer och underleverantörer i vad som kan göras för att förebygga spill.

2) Systemförbättringar

Under 2021 genomförde Maha kontroller av produktionssystemens integritet, där utrustning och installationer inspekterades för att identifiera eventuella problempunkter. För att åtgärda några av dessa ersatte vi utrustning av äldre, lättkorroderat material med nyare, mer korrosionshärdig utrustning vid Illinois Basinanläggningen. Bland annat byttes åtta ventiler ut omedelbart. I Brasilien stärkte vi skyddet mot spill genom att både förbättrad primära och sekundära barriärer för inneslutning av eventuell spill.

3) Regelbundna anläggningskontroller

Vi har stärkt sina miljöövervakningsrutiner vid alla anläggningar genom utökade, regelbundna integritetskontroller av anläggningarna. Integritetskontrollerna hjälper till att identifiera potentiella risker och svagheter på våra anläggningar så de kan korrigeras. Med dessa proaktiva miljörutiner kan vi förebygga potentiella negativa sociala, miljö-, och säkerhetsmässiga effekter av verksamheten.

Avfallshantering – Illinois Basin

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att vidta riskförebyggande åtgärder såsom att förhindra onödig avfallsproduktion.

Fallstudie

Vi går längre än att bara arbeta proaktivt med avfallshantering och har tagit oss an ett spillsaneringsprojekt som hade orsakats av en tidigare operatör. Ett saltvattenutsläpp inträffade i maj 2019 och hade inte åtgärdats när Maha förvärvade Illinois Basin-tillgången i april 2020. Cirka 120 fat oljeförorenat saltvatten sanerades och avlägsnades från den ett tunnland stora spillplatsen. Ett lokalt arbetslag om sex personer tillbringade tre dagar med att sanera saltvattenavfallet. Den omgivande jorden och vegetationen tvättades och behandlades med vatten och andra in situ-medel för natriumskadad (saltskadad) jord. Denna teknik har varit framgångsrik när det gäller att återställa natriumskadad jord, oavsett åldern på eller mängden föroreningar. Genom jordprover kunde vi säkerställa att området sanerats ordentligt och att resultaten uppfyllde lagstadgade normer.

Även om detta spill inte orsakades av Maha har vi väldokumenterade och inövade rutiner för att förhindra liknande incidenter. Vi har installerat reservventilpluggar och ökat inneslutningsvallarna för att säkerställa att vätska innesluts korrekt vid eventuellt läckage.

Mahas rutiner för verksamheten kräver att våra anläggningar kontrolleras dagligen för att säkerställa att rörledningar är intakta och fungerar säkert.

Skydd för Biologisk Mångfald

Maha anser att det är viktigt att respektera och skydda biologisk mångfald där verksamhet bedrivs. FN:s mål för hållbar utveckling och biologisk mångfald vägleder oss i arbetet med att begränsa påverkan på naturen och den biologiska mångfalden. Vi inser vikten av biologisk mångfald, och att nedbrytning av ekosystemet kan medföra ett brett spektrum av potentiella affärsrisker relaterade till produktivitet, juridiska frågor, marknad, rykte och finanser. Med anledning därav strävar vi efter att förebygga och minimera vår påverkan på biologiskt rika och skyddade naturområden. Vi hjälper exempelvis till med att proaktivt skydda biologisk mångfald genom att stödja ett projekt för skydd av havssköldpaddor i Brasilien genom forskning, utbildning och bevarande.

Image

Havssköldpaddsprojektet ”Tamar”

Sedan 2017 har Maha stött havssköldpaddsprojektet ”Tamar” i Brasilien. Stödet hjälper Tamar-projektet med övervakning av havssköldpaddornas nästen i närheten av vår verksamhet i Tartaruga. Tamar-projektet startades 1980 av en grupp studenter vid det statliga Rio Grande-universitetet. Idag är projektet internationellt erkänt som ett av de mest framgångsrika marina bevarandeprogrammen. Det har blivit en modell för andra bevarandeprogram i Brasilien och i andra länder på grund av sin kombination av bevarande, forskning och socio-miljöarbete i samarbete med lokala samhällen.

Tamar-projektet startade som ett försök att rädda fem havssköldpaddsarter (Lepidochelys olivacea, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriacea och Chelonia mydas) i Brasilien från utrotning. Sköldpaddsäggen samlades tidigare som mat av lokalbefolkningen i kustsamhällena som mat. Dessutom bidrog otillbörlig användning av fiskeredskap till att havssköldpaddor fångades av misstag, vilket ytterligare drev dessa arter mot utrotning. Projektet har, tillsammans med genomdrivandet av lagstiftning i Brasilien, haft positiva resultat och har hjälpt till att minska dessa hot.

Att skydda de brasilianska sköldpaddorna är viktigt eftersom sköldpaddorna spelar en stor roll sina ekosystem. Dessa sköldpaddsarter migrerar och flyttar mellan havsområden med olika typer av ekosystem (korallrev, sandbottnar och sjögräsängar). När sköldpaddorna rör sig från område till område överför de energi mellan miljöerna och fungerar som "ekosystemingenjörer" på grund av det inflytande de har på de olika ekosystemen. Sköldpaddor hjälper till att sprida andra organismer som havstulpaner, manteldjur och musslor, vilket har en viktig inverkan på ekosystemen. Sköldpaddorna är också en matkälla för många rovdjur både till havs och på land, varav vissa är viktiga arter i sina respektive ekosystem. Andra organismer lever på sköldpaddsskal och i sköldpaddors inre organ, vilket också bidrar till ekosystemen och näringskedjan.

Tamar-projektet i korthet

  • Alla fem havssköldpaddsarter i Brasilien visar tecken på återhämtning,
  • 1 100 km stränder skyddas för havssköldpaddsbon,
  • Omkring 30 000 skyddade havssköldpaddsbon per år,
  • Mer än 37 miljoner havssköldpaddor har återvänt till havet under 38 år,
  • 1 800 arbetstillfällen har skapats,
  • Tamar-projektets besökscenter har haft omkring en miljon besökare sedan det öppnades.

Vi har ett nära samarbete med Tamar-projektets personal. Innan något borrnings- och expansionsarbete påbörjas på Tartaruga-fältet konsulteras projektledarna vid Tamar för att säkerställa minimal miljöpåverkan. Ett av de största problemen för sköldpaddorna är artificiella ljuskällor. Vi har vid ett flertal tillfällen infört frivilliga ljusrestriktioner och ljusminskningstekniker för att minimera effekterna på häckande havssköldpaddor.

Genom att förse Tamar-teamet med ett terrängfordon (ATV) hjälper vi Tamar-projektet att övervaka häckande sköldpaddor längs det omfattande kustområdet. Vi bidrar också med bränsle till Tamars terrängfordon. Förutom att tillhandahålla utrustning och material erbjuder Tamar-projektet även anställningsmöjligheter. Vi erhåller rapporter från Tamar som redovisar hur våra bidrag används.

Du kan hitta mer information på hemsidan för havssköldpaddsprojektet Tamar här

Effektiv elanvändning

Elanvändning och utsläpp

Medan Maha producerar el till det lokala och nationella elnätet som betjänar en växande befolkning* är vi också en elkonsument. Mahas program för att producera el från gas (Gas to Wire, GTW) hjälpte till att driva en del av vår verksamhet i Brasilien och producerade dessutom el till det lokala elnätet. GTW-generatorerna konverterar överskottsgas från vår källor till elektricitet. Detta minskar beroendet av det lokala elnätet, gör det möjligt för vår verksamhet att bli självförsörjande och minskar utsläppen.

Utsläpp

I Mahas förebyggande miljöfilosofi ingår att optimera resursanvändningen för att minska mängden avfall. Naturgas är både en biprodukt av vår verksamhet och en resurs. Överskottsgas förbränns normalt via fackling, men vi har som mål att utnyttja gasen på bästa och mest ekonomiska sätt. När så är ekonomiskt möjligt minskar vi facklingen av naturgas och reducerar därigenom utsläppen av växthusgaser. Naturgasen används istället i tre olika projekt: 1) elproduktion från gas (GTW), 2) produktion av komprimerad naturgas (CNG), och 3) återinjicering av gas. Förutom dessa projekt används naturgasen också i vår separationsprocess där gasproducerad värme och el hjälper till att effektivisera oljeproduktionen.

*https://datacommons.org/place/country/BRA?utm_ medium=explore&mprop=amount&popt=Consumption&cpv=consumedThing%2CEnergy&hl=en

Image