WTI $71.12
+0.22
Brent $76.85
+0.16
MAHA-A SEK9.27
-0.06

Hälsa och säkerhet

Skapa en Säker Och Hälsosam Arbetsmiljö för Alla

Maha-teamet består av många talangfulla människor, spridda över hela världen, som alla bidrar till företagets framgång. Vårt team är vår mest värdefulla tillgång och viktigaste resurs i arbetet att utforska och utveckla våra affärsmöjligheter. Vi strävar efter att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande för varje anställd och alla som är engagerade i vår verksamhet genom att betona vikten av individuell riskbedömning och säkra arbetsrutiner. Vi letar ständigt efter nya och innovativa sätt att uppnå vårt mål att inte ha några arbetsrelaterade skador.

Orsakerna till skador och sjukdomar i arbetet kan vara omedelbara, t. ex. vid fall eller olyckor med maskiner, eller gradvisa, som vid belastningsskador från monotona arbetsställningar. Vår HSE-team har vidtagit åtgärder för att ta itu med arbetsskador och sjukdomar med både omedelbara och gradvisa orsaker.

Vår HSE-policy är en guide för att förbättra och upprätthålla en säker arbetsmiljö, men vi ser säkerheten som en attityd och en kultur istället för en procedur och protokoll. Säkerhetskulturen är en samling delade övertygelser som värdesätter fokus på säkert arbete i alla situationer. En säkerhetskultur och individuella övertygelser skapas genom medarbetarnas aktiva deltagande. Detta innebär att varje anställd måste vara uppmärksam på individuella riskbedömningar, säkra arbetsrutiner och säkerhetssamtal. Maha lyssnar på alla medarbetare och intressehavare och tar emot deras synpunkter på säkerheten genom programmet DuPont™ STOP®. Säkerhetsprogrammet syftar till att öka de anställdas medvetenhet beträffande säkerhetsfrågor. Deltagarna erbjuds information, utbildning och kompetens för att arbeta säkrare. Studier av DuPont™ STOP® har visat att programmet bidrar till att minska olyckor och skador på arbetsplatsen.

Maha strävar efter att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och leverantörer. Detta innebär att säkerheten för liv, hälsa, miljö och egendom alltid har högst prioritet – i den ordningen.

*Länkade PDF-dokument är på engelska

Säkerhetskultur

Vi är måna om att skapa en bra säkerhetskultur genom att lyssna på människor och till deras säkerhetsrelaterade farhågor. Vi har infört säkerhetsprogrammet DuPont™ STOP® som bidrar till att skapa en sund säkerhetskultur på Maha. Säkerhetsprogrammet ger insikt i risker och god säkerhet genom formella observationer och informella säkerhetssamtal. De formella säkerhetsobservationerna är baserade på säkerhetskort som fokuserar på arbetsmiljön, arbetsrutiner, verktyg och skyddsutrustning som används och den enskildes handlingar i arbetsmiljön. Observationskorten hjälper oss att bättre förstå och förbättra arbetsmiljön, och upprätthålla fokus på säkerhetstänkandet hos medarbetarna. Genom att fylla i säkerhetsobservationskort uppmuntras personalen att förebyggande identifiera och korrigera potentiella säkerhetsrisker och faror samt att upprätthålla ett säkerhetsinriktat tänkande på arbetsplatsen. Varje månad samlar vi in korten, varefter HSE-teamet granskar de identifierade säkerhetsproblemen och arbetar med att adressera dem. Programmet syftar till att öka de anställdas medvetenhet beträffande säkerhetsfrågor. 

På Maha anser vi att säkerhet ska betraktas som en attityd och kultur snarare än en procedur eller ett regelverk.

I linje med DuPont ™ STOP® programmet tror vi att alla anställda på bolaget har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en respektfull och säker arbetsmiljö. Detta innebär att alla bör ta hand om varandra såväl som undvika att sätta sig själv eller andra i fara. Varje anställd, leverantör och besökare på Maha har ansvar och befogenhet att när som helst vägra utföra en uppgift eller stoppa arbetet om det bedöms utgöra fara för individen, egendom och/eller miljön.

Image

Säkerhetsträning

Regelbunden träning och samtal kring säkerhetsfrågor är en del av Mahas säkerhetskultur och hjälper medarbetarna att identifiera och eliminera potentiella risker i arbetet. Dessutom övar det dem i att göra egna riskbedömningar i arbetsrutinerna. Förutom den regelbundna träningen genomförs ett antal säkerhetsövningar varje år. Säkerhetsövningarna är utformade för att förbättra insatserna vid nödsituationer, testa larmsystem, identifiera områden där förbättringar kan ske samt ge personalen träning i att hantera specifika situationer.

Säkerhetsförberedelser

Maha utökade säkerhetsberedskapen vid Tiefältet med en ambulans under hösten 2021. Ambulansen är utrustad med omfattande första hjälpen-utrustning och en bår. I den förbättrade säkerhetsberedskapen på Maha ingår också en tränad grupp på 16 personer för hjälp i nödsituationer, inklusive en sjukvårdare på plats.

Under året 2021 förbättrade Maha också våra HSE beredskapssläp. Dessa beredskapssläp finns på alla våra fält och är utrustade med brandbekämpning, första hjälpen kits, och utrustning för spill saneringsutrustning.  

Image