WTI $71.15
+0.25
Brent $76.91
+0.22
MAHA-A SEK9.27
-0.05

Valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.

Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med Mahas verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.

Instruktioner

Valberedningens huvudsyfte är att förbereda och lägga fram förslag i vissa frågor, bland annat följande:

  • Antal styrelseledamöter
  • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
  • Val av revisorer
  • Eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Styrelsens sammansättning
  • Styrelseordförande

Valberedningens arbete innefattar utvärdering av styrelsens arbete, kompetens och sammansättning samt styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen kommer också att överväga kriterier som styrelsens bakgrund och erfarenhet, samt utvärdera det pågående styrelsearbetet.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post nomcom@mahaenergy.ca till ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress:

Maha Energy AB
Maha Energy AB
Valberedningen
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm

Valberedningens ledamöter för 2022-2023 är:

  • Christer Lindholm
  • Rodrigo Pires
  • Edwyn Neves
  • Fabio Vassel