WTI $69.60
+0.14
Brent $73.71
+0.17
MAHA-A SEK8.60
-0.07

Styrelseutskott

Instruktioner

Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och oljereservs- samt hälsa-, säkerhets-, och miljöutskottet. Utskottens ledamöter utses av och inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.

Styrelsemedlemmar

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, bestående av minst tre ledamöter, för att bistå styrelsen i ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets arbete styrs av en arbetsordning fastställd av styrelsen. Ersättningsutskottet har en förberedande funktion medan styrelsen fattar de slutgiltiga besluten i ersättningsfrågor.

Utskottsledamöter

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett kontrollorgan inom Mahas styrelse. Det är revisionsutskottets uppgift att tillse att styrelsens övervakningsansvar följs med avseende på god kontroll av riskhantering, finansiell revision och rapportering.

Revisionsutskottet ska därmed särskilt bidra till en sund och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för Maha. Revisionsutskottet ska dessutom i förekommande fall säkerställa kvalificerade, effektiva och oberoende externa revisioner av Maha. Revisionsutskottet ska vidare säkerställa att god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna.

Utskottsledamöter

Oljereserv- och HSE-utskott

Oljereserv- och HSE-utskottet ansvarar för följande funktioner:

  • bistå styrelsen med att fullgöra tillsynsansvaret i allmänhet vad gäller utvärderingsprocessen av olje- och naturgasreserver och offentliggörandet av reservdata och relaterad information avseende bolagets olje- och gasverksamhet
  • utveckla, implementera och övervaka bolagets policyer, standarder och praxis avseende frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö (HSE), inklusive offentliggörande av information

Utskottsledamöter

Revisionsutskott

Image

Enrique
Peña*

Image

Halvard
Idland

Image

Richard
Norris

Image

Viktor
Modigh

Ersättningsutskott

Image

Fabio
Vassel*

Image

Viktor
Modigh

Image

Kjetil
Solbraekke

Oljereserv- och HSE-utskott

Image

Richard
Norris*

Image

Paulo
Mendonça

Image

Viktor
Modigh

*Utskottsordförande